Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina staat de privacyverklaring van Verantwoordelijke. Verantwoordelijke is statutair gevestigd in Arnhem aan de Van Berkumstraat 40 (6832 BZ). Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@elisabethrosalinde.nl en via telefoon +31 610209232.

In deze privacyverklaring staat hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo staat onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Ook geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11-01-2024.


Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Verantwoordelijke verwerkt je persoonsgegevens met als doel het verzenden van nieuwsberichten en om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren. Elisabeth Rosalinde verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is. De persoonsgegevens worden voor een termijn die niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan altijd worden ingetrokken).


Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Als je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website.


Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door organisaties die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook worden je persoonsgegevens gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Je privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Verantwoordelijke te vragen om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG), of het verwijderen van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Verantwoordelijke te vragen om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als je vragen heeft over deze privacyverklaring, kun je een e-mail sturen naar info@elisabethrosalinde.nl.

Als je een klacht wilt indienen over Verantwoordelijke over het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).